Legitimerad psykoterapeut

En legitimerad psykoterapeut har genomgått av Socialstyrelsen godkänd utbildning till psykoterapeut. För att antas till utbildningen krävs att man har en grundutbildning inom ett vårdyrke, t ex psykolog, socionom eller läkare. 
Utbildningstiden fram till legitimation som psykoterapeut är lite olika beroende på grundutbildning.

En legitimerad psykolog har en femårig utbildning med ett års praktik, (P T P) och en basutbildning i psykoterapi 30 poäng, (motsvarande det som tidigare kallades steg I,) och kan efter två års kliniskt psykoterapeutisk arbete under handledning samt egen psykoterapi söka till den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen. Den sökande skall naturligtvis dessutom bedömas vara lämplig för yrket. Läkaren kan specialisera sig inom psykiatri och utbilda sig till psykiatriker, vilket tar cirka fem år efter läkarlegitimation. Psykiatrikern får då den basutbildning 30 poäng, (motsvarande det som tidigare kallades steg I) i psykoterapi och kan efter två års kliniskt arbete under handledning samt egen psykoterapi söka till den legitimationsgrundande utbildningen i psykoterapi. 

För socionomen, som har 3,5 års högskoleutbildningen krävs att man arbetat med psykosocialt behandlingsarbete i cirka 10 år för att söka basutbildningen 30 poäng, (motsvarande det som tidigare kallades steg I),samt egen psykoterapi. Och därefter arbetar sedan socionomen psykoterapeutiskt under handledning i minst två år. Om dessa krav uppfylls kan socionomen söka den legitimationsgrundande utbildningen.

Den legitimationsgrundande utbildningen tar sedan ytterligare tre år och bedrivs av olika utbildningsinstitut som är godkända av Socialstyrelsen, där man ansöker om legitimation efter utbildningen. Utbildningen till leg. psykoterapeut har ofta blivit kallad "Sveriges längsta", (Insikten, Nr 4 1999/ årg. 8, sidan 8).
För dig som önskar mer utförlig information rekommenderar jag att du läser i tidningen Insikten som är RPC:s (Riksföreningen Psykoterapi Centrums) tidning. Du kan också besöka deras webbplats på www.rpc.nu