Chefshandledning/Konsultation

Att erbjuda chef - ledare ett forum där handledaren finns med som bollplank och professionell samtalspartner. Samt att möjligöra en plats för eftertanke, vila och vidareutveckling, där den handledde kan pröva egna idéer och funderingar, reflektera över chefs- ledarrollen och diskutera svårigheter denne möter i sin specifika yrkesroll. Fokus och målsättning med träffarna görs upp särskilt, utifrån aktuellt behov.

Syfte

Syftet med handledningen är att det ska ske en förändring, vilket vanligtvis innebär en utvecklingsgång och som behöver tid för att befästas. Det slutliga syftet med handledningen är att den handledde ska bli självständig och klara liknande situationer (utifrån aktuellt behov) på egen hand i framtiden.